Ο Ειδικός Γραμματεάς επαναλαμβάνει την αδυναμία έκδοσης πιστοποιητικού του ΣΕΠΕ και συστήνει να χρησιμοποιούν οι εμπλεκόμενοι στη σύναψη δημοσίων συμβάσεων την ένορκη βεβαίωση