Το ΙΚΑ εξέδωσε έγγραφο με θέμα την καταβολή τρεχουσών εισφορών στα πιστωτικά Ιδρύματα  μέσω ΔΙΑΣ με χρήση ταυτότητας πληρωμής