Το ΙΚΑ εξέδωσε έγγραφο που περιέχει αναλυτικούς πίνακες με τις καταληκτικές ημερομηνίες υποβολής μηνιαίων ΑΠΔ, εργοδοτών Κοινών Επιχειρήσεων και Οικοδομικοτεχνικών Έργων περιόδων απασχόλησης από το μήνα  Ιανουάριο  έως το  Δεκέμβριο του έτους  2017