Το ΙΚΑ εξέδωσε έγγραφο με θέμα: Περίοδοι υποβολής Αναλυτικών Περιοδικών Δηλώσεων (ΑΠΔ) μισθολογικών περιόδων από 01/2016 έως 12/2016, ΔΧ/2016 και ΔΠ/2016