Το ΙΚΑ εξέδωσε έγγραφο με το οποίο παρέχει οδηγίες  για την υποβολή των ΑΠΔ εργοδοτών για τους οποίους έχει ανασταλεί η δυνατότητα υποβολής μέσω διαδικτύου.

Συγκεκριμένα η Διοίκηση του ΙΚΑ έκρινε σκόπιμο να δοθεί η δυνατότητα στους εργοδότες αυτόύς υποβολής των ΑΠΔ με μαγνητικό μέσο στο αρμόδιο Υποκατάστημα του ΙΚΑ της έδρας τους,  χωρίς την επιβολή κυρώσεων, προκειμένου να υπαχθούν στη νέα ρύθμιση ληξιπρόθεσμων οφειλών τους.