Ο ΕΦΚΑ δημοσίευσε έγγραφο στο οποίο αναφέρονται οι περίοδοι υποβολής Αναλυτικών Περιοδικών Δηλώσεων (ΑΠΔ) έτους 2019.

Ως ημερομηνία υποβολής θεωρείται η ημερομηνία αποδοχής και καταχώρησης των ΑΠΔ στο δικτυακό τόπο του ΕΦΚΑ.