Ο Προϊστάμενος της Δ/νσης Συντονισμού και Ελέγχου Εφαρμογής Δημοσιολογιστικών Διατάξεων  εξέδωσε έγγραφο με θέμα την έκδοση συμψηφιστικών  χρηματικών ενταλμάτων δαπανών δημοσίων επενδύσεων, σύμφωνα με το οποίο ζητείται η αποστολή από τις οικείες οικονομικές υπηρεσίες προς τις Υπηρεσίες Δημοσιονομικού Ελέγχου, των δικαιολογητικών που αφορούν στις πληρωμές του ΠΔΕ που πραγματοποιήθηκαν κατά μήνα Δεκέμβριο 2014 ή και προγενέστερα, οπωσδήποτε μέχρι την 31-1-2015 προκειμένου να επιταχυνθούν οι σχετικές διαδικασίες.

Όσον αφορά στην έκδοση συμψηφιστικών ενταλμάτων για δαπάνες έργων, μελετών κλπ, ενταγμένων σε ΣΑΕΠΕ , αρμόδιες υπηρεσίες θεωρούνται οι ΥΔΕ που λειτουργούν στις έδρες των δεκατριών Περιφερειών, προς τις οποίες θα πρέπει να αποσταλούν όλα τα σχετικά δικαιολογητικά.