Το Γενικό Λογιστήριο του Κράτους εξέδωσε έγγραφο με το οποίο παρέχει συμπληρωματικές διευκρινίσεις σχετικά με τις κρατήσεις στους λογαριασμούς πληρωμής δημοσίου έργου. 

Στο έγγραφο αυτό, εκτός των άλλων, αναφέρεται ότι:

-Η κράτηση υπέρ Εθνικού Μετσοβίου Πολυτεχνείου (ΕΜΠ) έχει καταργηθεί

-Οι κρατήσεις υπέρ ΤΠΕΔΕ και ΕΤΑΔΚΕ εξακολουθούν να ισχύουν για τα έργα που χρηματοδοτούνται από ίδιους πόρους