Με έγγραφό του το ΓΕΜΗ ενημερώνει ότι:

Από 1-3-2015 οι αιτήσεις για χορήγηση πιστοποιητικών, βεβαιώσεων και αντιγράφων για στοιχεία που έχουν καταχωρηθεί στο ΓΕΜΗ θα υποβάλλονται ηλεκτρονικά, εκτός από το αίτημα για χορήγηση πρακτικού Γ.Σ. Ανωνύμου Εταιρείας.

Επίσης από 1-3-2015 τα πιστοποιητικά, οι βεβαιώσεις και τα αντίγραφα που θα εκδίδονται από το ΓΕΜΗ θα είναι σε ηλεκτρονική μορφή και ψηφιακά υπογεγραμμένα.