Η Α.Α.Δ.Ε. ενημερώνει με έγγραφό της   για την παραλαβή καταστάσεων φορολογικών στοιχείων για διασταύρωση πληροφοριών