Η Γενική Γραμματεία Δημοσίων Επενδύσεων – ΕΣΠΑ εξέδωσε έγγραφο υπογεγραμμένο από τον  Υπουργό  Ανάπτυξης και Ανταγωνιστικότητας  κ. Κωστή Χατζηδάκη σύμφωνα με το οποίο «…μπροστά στον κίνδυνο επιβάρυνσης του ΠΔΕ και υπέρμετρης δέσμευσης πόρων της νέας περιόδου και μέχρι την ολοκλήρωση της εξυγίανσης των ΕΠ του ΕΣΠΑ, η οποία θα συμφωνηθεί με τη Γενική Γραμματεία ΕΣΠΑ το αργότερο μέχρι το τέλος Απριλίου 2014 και πρέπει να κοινοποιηθεί στην ΕΕ μέχρι το τέλος Μαϊου 2014, αναστέλλονται, σύμφωνα με μνημονιακή υποχρέωση, οι εντάξεις έργων και η υπογραφή συμβάσεων, εκτός εξαιρετικών περιπτώσεων που θα συμφωνούνται με την ΕΕ… Για το λόγο αυτό το Υπουργείο  είναι υποχρεωμένο να προχωρήσει σε άμεσο κλείδωμα εισαγωγής νέων εντάξεων και προσκλήσεων στο ΟΠΣ. Για οποιαδήποτε απόφαση ένταξηςεκδοθεί στο διάστημα αυτό, καθ ΄υπέρβαση της  παρούσας εγκυκλίου, η ΔΔΕ δεν θα εγγράψει  τα αντίστοιχα ποσά στις ΣΑ του ΠΔΕ…»