Η  Ένωση εκφράζει στον Υπουργό Εσωτερικών  την ικανοποίησή της για την αποδοχή του αιτήματός της και την ψήφιση της  διάταξης που  αφορά στην επιχορήγηση των Δήμων για την εξόφληση  των υποχρεώσεών τους,  που απορρέουν από διαταγές πληρωμής και δικαστικές αποφάσεις και αφορούν σε αξιώσεις από εκτέλεση έργων, προμήθειες αγαθών ή παροχή υπηρεσιών.

Επίσης  ζητά την άμεση έκδοση της σχετικής υπουργικής απόφασης ώστε να ξεκινήσει η διαδικασία εξόφλησης.