Σε συνέχεια ερωτημάτων των μελών μας, και μετά την έκδοση(3/11/2014)  των κατευθυντήριων οδηγιών 5 και 6 από την ΕΑΑΔΗΣΥ, σχετικές με την εφαρμογή των νόμων 4281/2014 & 4250/2014, επαναφέρουμε συνοπτικά το από 4/9/2014 ενημερωτικό σημείωμα προς τα μέλη της ΠΕΔΜΕΔΕ, που απαντά συγκεντρωτικά στα συχνότερα τιθέμενα ερωτήματά τους.

Οι νόμοι 4278/2014 (ΦΕΚ Α΄157)  περί  κατάργησης  κατωτέρων ορίων και  4281/2014 (ΦΕΚ Α΄160- πολυνομοσχέδιο)  περί κανόνων σύναψης δημοσίων συμβάσεων έργων, προμηθειών και υπηρεσιών διαμόρφωσαν σήμερα την κατάσταση συμμετοχής σε διαγωνισμούς ως εξής:

1.      Κατάργηση κατωτάτων ορίων

Σύμφωνα με το Ν 4278/2014 τα κατώτατα όρια έχουν ήδη καταργηθεί από 04.08.2014. Συνεπώς εφεξής σε  όλες τις διαδικασίες ανάθεσης δημοσίων έργων τα μέλη μας μπορούν να συμμετέχουν ανεξαρτήτως καλούμενων τάξεων (κατώτατων ορίων) καιανεξαρτήτως από τις  προβλέψεις των οικείων διακηρύξεων (πρότυπα τεύχη) (σχετ. ΕΓΚ 13/2014  του ΥΠΥΜΕΔΙ) & (Κατευθυντήρια Οδηγία 6 της ΕΑΑΔΗΣΥ)

2.      Εγγυήσεις συμμετοχής

Ο Ν. 4281/2014, που  θεσπίζει κανόνες σύναψης δημοσίων συμβάσεων  έργων , προμηθειών και υπηρεσιών, θεσπίζει  άμεσης εφαρμογής το άρθρο 157.   Η  ισχύς του άρθρου 157, με τίτλο «Εγγυήσεις» αρχίζει από της δημοσιεύσεως  του Νόμου στο ΦΕΚ, ήτοι από την 8ηΑυγούστου 2014. Έτσι σύμφωνα με την περ. β΄της παρ. 1 του άρθρου αυτού προσδιορίζεται το ύψος της εγγύησης καλής εκτέλεσηςσε ποσοστό έως 5% επί της αξίας της σύμβασης, χωρίς το ΦΠΑ.Αυτή την εγγύηση θα προσκομίζουν πλέον οι ανάδοχοι στις αναθέτουσες αρχές.

Στην παρ. 5 του  άρθρ. 201, με τίτλο «Έναρξη ισχύος» ορίζεται ότι το άρθρο 157 εφαρμόζεται  σε όλες τις δημόσιες συμβάσεις των οποίων η διαδικασία ανάθεσης αρχίζει  μετά τη δημοσίευση του Νόμου στο ΦΕΚ, ήτοι μετά την 8ηΑυγούστου 2014.

Η έναρξη της διαδικασίας ανάθεσης ορίζεται στο άρθρο 37 του Νόμου, όπου για  τις συμβάσεις που εμπίπτουν στο πεδίο των κοινοτικών Οδηγιών (άνω των 5.186.000 ευρώ)   ορίζεται ότι ξεκινά από την ημερομηνία αποστολής  της προκήρυξης στην Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής  Ένωσης, ενώ για τις λοιπές συμβάσεις έργων ορίζεται η  ημερομηνία ανάρτησης  στο Κεντρικό Ηλεκτρονικό Μητρώο Δημοσίων Συμβάσεων (ΚΗΜΔΗΣ)

Πρακτικά δηλαδή η εφαρμογή της ρύθμισης αυτής αφορά έργα στα οποία η διακήρυξή τους θα δημοσιευθεί μετά την 8/8/2014.

 3.      Κατάργηση υποχρέωσης υποβολής πρωτοτύπων ή επικυρωμένων εγγράφων σε διαγωνισμούς δημοσίων συμβάσεων.

Μετά την ψήφιση του Ν.4250/2014 (Α’74) άρθρο 1 παρ. 2, και την εκπνοή της τρίμηνης μεταβατικής περιόδου, η κατευθυντήρια οδηγία 6 της ΕΑΑΔΗΣΥ συμπεραίνει ότι «οι αναθέτουσες αρχές / φορείς υποχρεούνται να κάνουν δεκτά και απλά, ευκρινή φωτοαντίγραφα των εγγράφων που πρέπει να προσκομισθούν κατά τις κείμενες διατάξεις και τους όρους της εκάστοτε διακήρυξης.

Επομένως οι διακηρύξεις πρέπει να αντικαταστήσουν την απαίτηση προσκόμισης πρωτότυπων εγγράφων ή επικυρωμένων αντιγράφων αυτών από τη δυνατότητα προσκόμισης απλών και ευκρινών φωτοαντιγράφων των εγγράφων αυτών.»