Σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν.4336/15  τροποποιείται το επιτόκιο που επιβαρύνει την κύρια οφειλή μετά τον χρόνο ένταξης στις ρυθμίσεις του ΤΣΜΕΔΕ. Το επιτόκιο διαμορφώνεται σε 5,05% και υπολογίζεται ετησίως με βάση το ισχύον επιτόκιο αναφοράς για Πράξεις Αναχρηματοδότησης της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας (0,05%) προσαυξημένο κατά πέντε εκατοστιαίες μονάδες (5). Η αναπροσαρμογή των δόσεων διακανονισμού, σύμφωνα με ανακοίνωση του Ταμείου, θα ξεκινήσει από τη δόση Δεκεμβρίου 2015. Συνεπώς ,πρέπει  να επαναπροσαρμοσαρμοστεί το χρηματικό όριο της πάγιας εντολής που έχει γίνει   στην τράπεζα, προκειμένου να αποφευχθούν δυσάρεστες συνέπειες.  Στους ασφαλισμένους  που είναι ταυτοποιημένοι χρήστες της ηλεκτρονικής  ιστοσελίδας του Ταμείου  θα τους σταλεί ηλεκτρονικό μήνυμα ,με το οποίο θα ενημερώνονται για το αναπροσαρμοσμένο ποσό των υπολοιπόμενων δόσεων διακανονισμού τους μέχρι τις 10/12/2015. Για τους ασφαλισμένους που δεν έχουν ακόμα εγγραφεί ως μέλη στην ηλεκτρονική ιστοσελίδα θα μπορούν να ενημερωθούν για το αναπροσαρμοσμένο δοσολόγιο τους από την κεντρική υπηρεσία και τα κατά τόπους περιφερειακά γραφεία /τμήματα του ΤΣΜΕΔΕ.

 Της νέας επιβάρυνσης δύνανται να εξαιρεθούν οφειλέτες με κύρια οφειλή έως 5.000€, που έχουν ενταχθεί στην ρύθμιση Ν.4321/15 (100 δόσεις) εφόσον πληρούν τις πιο κάτω προϋποθέσεις: 

Η οφειλή τους, που έχει ενταχθεί στη ρύθμιση, υπερβαίνει το 50% του· δηλωθέντος ατομικού εισοδήματος 

Η ακίνητη περιουσία τους, όπως προκύπτει από την δήλωση περιουσιακής· κατάστασης (Ε9), είναι αντικειμενικής αξίας έως 150.000€.

Οφειλέτες που πληρούν τις προϋποθέσεις αυτές θα πρέπει να προσκομίσουν στις αρμόδιες Υπηρεσίες του ETAA-ΤΣΜΕΔΕ ΑΠΟΚΛΕΙΣΤΙΚΑ ηλεκτρονικά μέσω της ηλεκτρονικής σελίδας του ΕΤΑΑ-ΤΣΜΕΔΕ, έως 29/12/15, τα πιο κάτω δικαιολογητικά: 

Εκκαθαριστικό Σημείωμα Φόρου Εισοδήματος Οικ. Έτους 2015 (χρήση 2014)·  Αντίγραφο Πράξης Προσδιορισμού Ενιαίου Φόρου Ιδιοκτησίας Ακινήτων· 2014 (Ε.Ν.Φ.Ι.Α).

Οποιαδήποτε αίτηση υποβληθεί στην υπηρεσία με οποιοδήποτε άλλο τρόπο ΔΕΝ ΘΑ ΓΙΝΕΙ ΔΕΚΤΗ