Δημοσιεύτηκε στο ΦΕΚ 327 Β/2016 η απόφαση του Υφυπουργού Οικονομίας, Ανάπτυξης και Τουρισμού με θέμα την κατανομή πιστώσεων Προϋπολογισμού Δημοσίων Επενδύσεων έτους 2016 στις Περιφέρειες